Pozytywne Żłobki na Śląsku

O projekcie

Fundacja Pozytywne Inicjatywy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pozytywne żłobki na Śląsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerem projektu jest Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec).

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 7 placówek (336 nowych miejsc) opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 w miejscowościach Katowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Gliwice, Rybnik, Chorzów, Zabrze. W każdym mieście powstanie 1 żłobek.

Grupa docelowa

Projekt przewiduje objecie wsparciem osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3, osoby zatrudnione wychowujące dzieci do lat 3, a także osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. Grupę docelową stanowi 672 osoby
w tym 638 kobiet i 34 mężczyzn mieszkających na terenie województwa śląskiego.

Do żłobka przyjmowane będą dzieci, w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Funkcjonowanie żłobków

Fundacja Pozytywne Inicjatywy jest organem prowadzącym żłobki. Nowo powstałe placówki posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia (m.in. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej) oraz są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki prowadzone są w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut.

Opiekę pełnią opiekunki posiadające kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobki funkcjonują przez 10 h dziennie od godziny 7:00 do 17:00 (lub z modyfikacją po uwzględnieniu potrzeb i godzin pracy rodziców).
Jedna opiekunka sprawuje opiekę nad nie więcej niż 8 dzieci, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nad nie więcej niż 5 dzieci.
Zapewnione są dzienne posiłki dostosowane do wieku, uwzględniające występowanie u dzieci alergii pokarmowych.
W żłobkach prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak: rytmika, teatrzyki lub wycieczki.
Oferowana jest także pomoc logopedy oraz konsultacje z psychologiem, w tym konsultacje przeznaczone dla rodziców dotyczące metod wychowawczych, pracy z dzieckiem, pojawiających się trudności itp.

Dzieci w żłobkach będą objęte opieką pielęgniarską (stałe wizyty osoby posiadającej uprawnienia pielęgniarki).
Dzieci  oraz opiekunki/opiekunowie zostaną ubezpieczeni.
Funkcjonowanie żłobków zostanie zapewnione przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dof. Projektu.

Koszt związany z uczęszczaniem dziecka do żłobka:

Dofinansowanie projektu wynosi 88% kosztów.
Pozostała część w wysokości 12% kosztów będzie pochodzić z opłat rodziców na rzecz żłobka.
Dofinansowanie związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwa nie dłużej niż 12 miesięcy. Każde dziecko ma prawo przebywać w placówce 1 rok.

Warunki rekrutacji:

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 05.2017 – 08.2017

Warunki konieczne jakie musi spełnić uczestnik projektu:

Kryteria dodatkowe rozpatrywane w przypadku, gdy konieczne będzie tworzenie list rezerwowych:

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i dokumentów rekrutacyjnych znajdują się Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn. Pozytywne żłobki na Śląsku.